تبلیغات
دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار زیتون،انتخابات شهرستان رودبار استان گیلان - نطق قبل از دستور آقای مسلم میرزاپور
دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار زیتون،انتخابات شهرستان رودبار استان گیلان
افزایش بصیرت، حضور حداكثری و انتخاب اصلح :تشکیل "مجلس صالح و سالم و قوی" با شرکت پرشور مردم

بازدید : مرتبه
تاریخ : 1391/04/13

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۰۵

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۵۹/۱۱/۱۲
شماره روزنامه رسمی: ۱۱۹۲۶
زمان: ۰۸:۲۰ تا ۱۰:۵۰

نطق قبل از دستور آقای مسلم میرزاپورمسلم میرزاپور ـ پنج دقیقه ازوقتم رابه آقای رهامی داده ام.بسم الله الرحمن الرحیم، امروزروزفرخنده ومبارکی است برای ملت زیراامام دوسال قبل درچنین روزی بعداز۱۵ سال تبعیدبه وطن خودمراجعت کردودعوت ملت رالبیک گفت روز، روزمقدسی است که همه کوخ نشینان وزاغه نشینان وستم شدگان روی زمین خوشحال ومسرورندازخانواده خویش وهمراه بادردخویش زمام حکومتی رابه دست گرفتندامیداست

ملتهای رنج دیده جهان ازحکومت طاغوتهانجات پیداکنندوزمام حکومتشان را به شایستگان جامعه شان واگذارنماینداماسخن مادرخطرناکترین شرایط همراه باسنگینترین امانت بردوش میخواهم ازحکومت اسلامی وازملت اسلامی حراست کنیم حکومتی که امروزحاکمیت داردقدرت غاصب نیست که درشکل کودتامحقق شده باشدونه کشوری که با نفوذخارجی قایم شده ونه حکومت سلطنتی ووراثتی است بلکه اکثریت قریب به اتفاق باسلاح خون ودادن بهترین فرزندان خودتوانسته است حکومت رابدست گیردامامسائل زیرعوامل مزاحم درجهت حرکت بوده است وحتی میتوان گفت ملت رامقداری مضطرب کرده است.
۱ ـ شکاف داخلی، آنارشیستهای فرصت طلب ازچپ وراست شرق وغرب به افشاندن بذراختلاف مشغول تامجال به دست نیایدکه ملت بتواندبرسرنوشتش مسلط ومستقرگردد.ازابتدای پیروزی انقلاب ایران جنگ داخلی مسلحانه به دست روشنفکران غرب ویاشرق نگروبه اصطلاح مدافعان خلق وحامیان مردم وبه قول اینجانب ظالم نوازان مظلوم کش شروع شدباقلمهای شکسته خودکه اصولاً ازقلبی چرکین منشعب میشدحقایق رامعکوس جلوه دادوبادادوقال اندازی ماتریالیسمی می گویندآزادی قلم وبیان ازمردم گرفته شده است وهی سنگ مردم رابه سینه میزنندتابتوانندباالفاظ ساختگی خودموقعیت مناسبی رابه دست آورندوجالب این جااست که همین قلم شکستن خلق فروشان قلم سلاح رابه سینه مردم نشانه می گیرند.برای همه واضح است وقتی اینهاازکارخوددست میکشندکه حکومت راچون شاه سلطان حسین صفوی به اشرف افغانهاتقدیم کنم مسلم است صدای الله گوی گوساله سامری ازخطرناکترین صداهاوبه قول دکتررادهاکریشنان ظالم وقتی لباس تقوا به تن کندوباطل شکل زهدگیردفاجعه میسازد.تجربه تلخ این تاکتیک منافقانه راهم درصدراسلام درحکومت امام علی علیه السلام وهم درمشروطیت وهم دراکثریت انقلابهای جهان خیلی چشیده ایم.امروزهم فعالانه ریشه میگیرندواینجا فقط ملت است که بایدتجربه تلخ تاریخی نگذاردمجدداً تجدیدشود.زیرااین تیپ هاحق نمایان بی عمل هستند.
۲ ـ محاصره اقتصادی ـ بعدازاشغال لانه جاسوسی محاصره اقتصادی صورت گرفت تاعامل توجیه قانونی امپریالیسم آمریکاشدکه باحق وتوی خودعمل دانشجویان پیروخط امام رادررابطه باحقوق بشرآمریکاویاباعرف بین المللی مغایرت دانست وازآن استفاده کردبادغلهای همرزمش به محاصره اقتصادی کشورایران پرداخت. ودرعرض کارهم به حمله نظامی طبس وتشکیل
کودتااقدام نمودکه هردوبیاری خداباامدادغیبی وهشیاری مسئولین دفع گردیدبرای همه ملتهای جهان بالاخص برای ملت ایران روشن است که این عملهابه خاطر۵۲ نفرجاسوس نیست بلکه اینهاهمه بهانه به وسیله توجیه شیطان بزرگ است .
ملت ایران به خاطرانتقام خون عزیزانش شاه منحوس ومعدوم راازدولت امریکا درخواست کرددرآن زمان ازمیزبان قاتل ملت ایران بودکه متأسفانه هیچگونه ترتیب اثری به دعوت مردم ندادازآنجا که ملت ایران هدفش این بوده که ذلت ازآن مسلمین نیست ودفاع ازحقوق انسانی فریضه واجب است به همین جهت وسیله ای که آسان برای خشم آوردن امپریالیست وریختن آبروی سیاسی آمریکای جهان خواربوده. تحت نظرگرفتن چندجاسوسی که درجاسوسخانه بوده که این اقدام انقلابی باپیشقدمی دانشجویان پیروخط امام وباپشتیبانی بی دریغ ملت صورت گرفت که امام بزرگترین تجلیل راازاین حرکت انقلابی فرمودکه فرمودانقلابی بزرگترازانقلاب اول است. بحث درمورد اشغال جاسوسی ودرمورد۵۲ نفرجاسوس زیادشده است وبنده به توضیح وتحلیل نمی پردازم. بایداین رابه دولت امریکاوهمپالگی آن گفت که مسلمین اولین باری نیست که محاصره اقتصادی میشونددرصدراسلام پیامبراکرم (ص) بایاران واصحابش درشعب ابوطالب به مدت سه سال محاصره اقتصادی بود.وازهرنوع وسیله لازم درمضیقه بود.تاآنجاکه غنی ترین فردعرب خدیجه ازشدت گرسنگی چرم میجویدودیدیم بعدازتحمل این مشکلات حکومت اسلامی ازدیوارچین تااسپانیا امتدادیافت وامیداست ماهم دررابطه بامحاصره اقتصادی پیروزمندانه موفق شویم.اینطورنباشدکه مارابامسائل شکم پرستی اغفال کنندوهرروزبه رخ مابکشندکه وسایل مایحتاج عمومی کم است.صفهای طولانی برای تهیه موادغذایی کشیده شده است اینهانوای گوساله سامری است که به گوشهامیرسد.مسلم است گوشهائی تحت تأثیرقرارمیگیرندکه ملت آنهاراخوب شناخته است جزهوچیگری چیزی نمی دانند.ملت رافراموش نکرده است صفهای دانسینگ ها وشب نشینی ها، عشرتکده هاوو… حال به رخ مانکشیدکه صفها،صفهای طولانی کشیده شده اساملت شریف رزمنده ایران بایدبداندکه اگرهیأت حاکمه ایران ذره ای به شرق یاغرب تکیه میکردمحاصره اقتصادی نبود.مگرکمترازدولهای مرتجع ووابسته به امپریالیست مثل کویت،اردن ، عربستان،مصر، ووو… هستندکه غیرازنوشیدن خون ملت وبه تاراج دادن اموال ملت شغل دیگری ندارندصفهای طولانی نان ونفت وفلان ندارندامادرعوض صفهای عشرتکده هاوعیاش خانه ها فراوان دارندوبهترین فرزاندن ملت رادرسیاه چال ها به میخ کشیده اندملت خوب میداند.مایحتاج عمومی لقمه چربی برای امپریالیسم است که آنها رابهانه کندتاملت رابه تله بیندازدناگفته نماندملتی که دههاهزارشهیدومعلول ویک ومیلیون ونیم آواره داردوهرروز هم شهیدمیدهدهیچوقت به دولت ومجلس همة هیأت حاکمه اجازه نخواهددادکه ذره ای باظلم آغشته بشوندزیراتبانی باظلم بانابودیشان یکی است واین رابی انصافی می دانم نگویم که مجلس ودولت وو ... وقتی تبانی خواهندکردکه ازنعش هایشان بگذرندامیداست ملت پیروزمندانه ازمصائب فائق آیدوانقلابش رابه آخربرساند.درنتیجه سخن لازم میدانم ویا امام رادررابطه باقدرانقلاب مطرح کنم این انقلاب یک کارخدائی است این شیاطین دنبال این هستندکه بگویندهیچ کاری نشده است جمهوری اسلامی آمدولی هیچ مثل اول، این بی انصافیهایی که حالاخودشان افسارگسیخته این مقداری که جمهوری اسلامی درظرف این دوسال ونیم انجام داده است. بیشترازآن مقداری است که درطول سلطنت آنهاکاری انجام نداده بودند. هی شیاطین نیایندوبگویندکاری نشده است .
۳ ـ جنگ تحمیلی عراق امروزبحث کنفرانس سران اسلامی دررابطه باجنگ تحمیلی عراق زمزمه سخن است.صدام تکریتی درکاخ هزارویک شب بغدادنشسته ودستوربرادرکشی داده است ودوملت مسلمان برادرراکه بایستی علیه کفرجهانی امپریالیسم آمریکاوصهیونیسم اسرائیل به جنگندعلیه همدیگردرمقابل هم هستندوحدودشش ماه است که می جنگنداین روشن است که
این جنگ خانمان سوزراآمریکابه راه انداخته است فاجعه آمریکادرویتنام،کامبوج، شیلی،السالوادورووو… دیده ایم زیبا است که شیطان بزرگ به خاطراینکه اعمال ددمنشانه صدام کافررامشروع جلوه بدهدبه توسط دولت مرتجع عربستان ملک خالدبه تشکیل کنفرانس اسلامی پرداخته است ودستورکارراهم دیکته کرده است ومأمورین خودکورت والدهایم مأموروتوی آمریکا ودیگری کسینجردلال صهیونیست رادراینکاردخالت داده است واضح است چنین کنفرانس نتیجه اش چیست؟ گواینکه بیشترسران به اصطلاح کشورهای اسلامی که اکثراً مواجب بگیرامپریالیسم هستندمیخواهندمشکلات خاورمیانه رارفع کننددرصورتیکه خودشان مولدین اختلاف وشکاف واسارت ملتهای مسلمان هستند.
رئیس ـ شما دودقیقه دیگروقت دارید.
مسلم میرزاپور ـ مضحکانه است قاتلین آمده به عزای مقتولین نشسته اند بنده چون چنداز وقتم را به آقای رهائی داده ام عرایضم رابه پایان میرسانم .طبقه بندی: نطق قبل از دستور نمایندگان، 
برچسب ها: نطق قبل از دستور آقای مسلم میرزاپور،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
معرفی کاندیداها
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
-------------

دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار

تفریح و سرگرمی

دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار

دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار

دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار