تبلیغات
دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار زیتون،انتخابات شهرستان رودبار استان گیلان - نطق قبل از دستور آقای سید ابوالحسن مخزن موسوی
دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار زیتون،انتخابات شهرستان رودبار استان گیلان
افزایش بصیرت، حضور حداكثری و انتخاب اصلح :تشکیل "مجلس صالح و سالم و قوی" با شرکت پرشور مردم

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۲
  • جلسه ۵۹

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۳/۰۹/۱۱
شماره روزنامه رسمی: ۱۱۶۱۲
زمان: ۰۸:۲۰ تا ۱۲:۱۰

منشی - آقای مخزن موسوی بفرمایند.
نطق قبل از دستور آقای سید ابوالحسن مخزن موسویمخزن موسوی- ا سلام بر پیامبر خاتم و امامان معصوم شیعه .سلام بر یازدهمین اختر فروزان ولایت امام حسن عسکری وبرفرزند گرانقدرش مهدی ، عدل گستر موعود. سلامبر پیر خستگی ناپذیر جماران رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ، ایران و جهان .سلام بر شهید آیت الله مدرس و سلام بر شهدای مظلوم انتقلاب اسلامی اینراست قامتان جاوداانه تاریخ کهبا تمام وجودخوی ش دربرابرکفر ونفاق وطغیان گری ایستاده اند.مرگرا تحقیر کرده اندو شهادت رابالبخندرضایت پذیرا شدندو ما روا وارثان خون خویش گردانیدندو مسوولیتی بس عظیم وجانکاه بردوشمان نهادند ک خدای را برای تحملش مددمی گیریم.

سالگرد شهادت امام حسن عسگری (ع)و آیت الله سید حسن مدرس نماینده ملت مظلوم ایران اسوطره مقاومت وایستادگی در مقابل طاغوت داختل واستعمار خارجی را به امام زمانو امام امنت و امت شهید پرور وشما نمایندگان محترم تسلایت عرض می نمایم.اکنون که جمهوری اسلامی ایران پرچمدار انقلاب عظیم اسلامی در جهان گشته وبه برکت اسلام رهبری امامو خونهای ارزشمد شهدا واخلاص وایثار رزمندگان وامت اسلامی میرود تا علی رغم همه فشارها ،توطئه ها ، نیرنگ ها ، تبلیغات سو قلب های حرومین را تسخیر نموده ود عزت ازدست رفته مسلمین را که وعده الهی است ب آنها برگرداند الله العغزه و اکنون کهاستکبار جهانی ودشمنان شکست خورده وزبون سلام، تماامی قوا وعده وعده خودرا برای مقابله با اسلام وبزرگترین قدرت معنوی جهان یعنی جمهوری اسلامی به مکار گرفته اند تابه خیال خام خود مرده ای همچون صدام را زنده کنندولیکن دربرابر عظمن اسلام گیج شده و وبه ناچار برای تقویت روحیه ارتش بعث تن به رسوائی و فضاحت آشکار داده وپرده ازروی ماهیت کثبیف خود، هر چند کهبرای مسلمین بیدار آشکار بود برداشته اندوپرچم ننگین آمریکا را در بغداد بالا برده اند.ولیکن دیگرخیلیدیر شده است. ارتش سرخ شوروی درافغانستان گرفتار انتقلابیون مسلمان شد ه، سردار قادسیه به مرده ایبدل شده که هیچ قدرتی نمی تواند اور ابه حرکت درآورد. کا خ حکومت مزدور آمریکا وخائن بهملت مسلمان مصر با حرکت انقلابیون مصری وقیام دانشجئی و مردمی به لرزه درآمده است. پس شما ای رزمندگا سلحشور اسلام به ضمانت ضربه نهائی و سر نوشت ساز را بر ارتش بعثتعراق وارد کنید که شکست عراق ، شکست استکبار جهانی است. باشد که این ایثار گری شما درسی برای کلیه نهضت های آزادیبخش و مسلمانان سرزمین های اسلایم برای رهائی از حاکمیت جباران گردد ومطمئن باشید کهبه فضل خدا صبح پیروزی نزدیک است. بعدز امسسله جنگ تربیت نیروهای متخصصبای دراراس برنامه ها دولتباشد ونه درحاشه واین مهم عملی نیست مگر اینکه به اموزش وپرورش بیشترین بها داده شود .نه درشعار وسخن بلکه در عمل . برای ما این سوال مطرح است که آموزش وپرورش ره به کجا می برد وآیا آیندهمشخصی دارد یانه؟ آنچه استنباط می کنیم این است که نه .تنهاامور جاری کم وبیش میگذرذ ا.ما چگونه. ؟اگر کمبور امکانات فنی و غذائی رابه راحتی احساس میکنیم از قل آموز ش پرورش است. لذا ببه برادرانخدمتگزار هیات دولت، به ویژه نخست وزیر و وزیر محترم آموز شو پرورش متواضعانه متذکر می شوم که در انی رابطه اقدام سریع نمایند که مبادا خدای ناکرده سرمایه های عظیم مملکت ضایع شود که فردا خیلیدیر است. معلمان وبربیان واساتید متعهد دانشگاهها که جزوشریف ترین اقشار جامعه ما میباشند وواقعا ایثار گرانه برای تربیت نسل انقلاب تلاش میکنند آنژ نه کهباید جایگاه ارزشمند ومتناسبخوددرا دراینجامعه ندارند. انتظار این استکه اگر دولت خدمتگزار دراین مقع از لحاظر اقتصادی نمی تواند توجه الازم رابه آنها بنماید نه این که لوایحی رابرای ترمیم حقوق قشری خحص تنظمی نماید که این دقیقا بیحرمتی به معلم واستاد وکم تتاهمیت تلقی کردن نقش آن ها در جامعه است
.۳- بودجه آموزش وپرورش درست است که مقدار کمی بیشتر از سال گذشته تقدیم مجلس شده ولیکن این افرایش متناسب با نیازهای ضوری این وزارتخانه نبود ه لذا از نماینددگان محترم به ویژه ازکمیسیون برنامه وبودجهانتظار دارم که با عنایت به اهمیت حیاتیآموزش وپرورش بددجه متناسب اب این نیاز را تصویب نمیند.
۴- امور تربیت نهاد جوشیده انقلاب متاسفانه تاکنون جایگاه مشخص قانونی پیدا نکرده ودر انی رابطه تاکنون اقدام اساسی به عمل نیامدهواز این جهت در معرض تناناها ومشکلات بسیار یقرار گرفته .باکمال تاسفعلی رغم اهمیت وجودی مربیان تربیتی درمدارس بودجه حقوقی مربیان درسال گذشته به ازای هر ۴۰۰ دانش آموزیک مربی تنظیمگردید وچه مشکلاتی آفرید و بلغ مابلغ .در حالی که قبل از آن همر ۲۵۰ دانش آموز یک مربیی بود امیدوارم کهامسالمجلس اسلامی معیاریک بیست و نپجم وبلکه یک دیستم را درتنظیم بدجه لحاظ کند وطرح قانونی امور تربیتی نیز هر چه زودتراتصویب کمیسیون آموزش وپرروش گذشته وبه تصویب نمایندگان محترم برسد تامشکلات این نهاد به مقدارزیادی حل شود
۵- متاسفانه بی توجهی و اهمال آشکاری در مدارس دخترانه به ویژه مدارس دخترانهراهنمائی دبیرستا نشده کهمعلمانجوان بعضامجدر در این گونه مدارس در سطح وسیعی تدریس می کنند که به وزار ت آآموزش وپرورش باردیگر متذکرمیشوم که در اسرع وقت در رفع این نقیصه که مفاسد فراانی را در پی دارد اقدام نماید.
۶- حاکم شده حزب الله در جامعه ازآرمانها مقدس شهداابودن، متاسفانه در برخی ازموارد جو تخصص گرائی چماقی برای سرکوب نزوای نیروهای متعهد میشود که برای آینده انقلاب خطرناک است. ما هیچ گاهنمی توانیم حاکمیت متخصص های بی تعهد ار بپذیریم و نخ واهیمگذارد که انقلابینماهای بعد ازانقلاب نیروها متعهدو انقلابی قبل و بعد از انقلاب را منز وی کنند وبرآنها حاکمیتپیدا کنندو متاضعانه به وزارتع۷لوم متذکر میشوم که مبادا حزب الله ددردانشگاه ها احساس عربت کنندومبادا اساتید ضد انقلاب و ارزش ها ی اسلامی مامور تعلیم و تربیت دانشجویان عزیز ما سرمایه ها ی انقلاب ما هستند بشوند. ستاد انقلاب فرهنگی هر چندد کهمتقع بودیم بیشترو بهتر از این عملمیکرد. ولکن این بدان معنانیستکه باید اقدام به احلال آن نمود.
۷- ورود کلمات ولغات بیگانه در مکاتبات و حاورات وقوانین و آئیننامه های ماکه مدتی است شروع شده ، کلماتی از قبیلپرسنل ، ارگان ، موتور پول پارلمان سوبسید کمیسیون سمینار سیستم وده ها لغت دیگر که معدل اغلت آنها را درفارسی داریم حرکت مرموزی است کهبه سلطه فرهنگی میانجامد. متواضعانه به محضر شریف هیات رئیسه مجلس ، نمایندگان محترم، دولت و کلیه مراکز علمی ،فرهنگی مطبوعات صدا وسیما متذکر میشوم که جلوی هجوملغات بیگانه راسد نمایند وازبه کارگیری آن ها اکیدا اجتناب کنند.
۸- ضمن تقدیر از تلاش کارکنان ادارات و کارخانجات متاسفانه ملاحظه میوشد کهدربرخی از دستگاههای اجرائی قوانین وضوابط آن گونه کهباید اجرا نمی وشدو بعضا به سبب اهمانلکاری ،برخوردهای سیاسی ویا بیکفایتی مسوولین ودست اندر کاران زیر پاله میشود.مدیر کل اجرائی استاناغلب اوقاتخبر ازادارات شهرسناه ا ندارد کچه میگذرد واصلا نظارتدراجرای امور نیست تابعضعف ها پی برده شود. مساله عدم تمکین دربرابر قانون و اهمال و کمکاری وفساد دربرخی ازادارات بهویژه درشهرستا نها کهوزار ضعیف تر است مشهود تر است. ازمسوولین محترم اجرائی میخواهم که رادارات نطظارت دقیقتر بنمایند وبرا حفظ حرمت کارکنانمتعهد عناصر متخلف وفاسد راببه مراجه قضائی معرفی نموده وباآن ها قاطعانه برخورد شود.
۹- به مسوولین محتر م اجرائی به ویژه به وزیر محترم کشو ر متواضعانه متذکر میشوم که مسوولین متهم به خالفکاری وسو استفاده ملی را ارتقا مقام ندهند و از دستگاه قضائی میخواهم که خارج ازهر گونه جوفشارپرونده متخلفین راسریعا رسیدگی نماید تا درمیان مردم جوبیاعتمادی نسبت به دستگاه های قضائی واجرائیایجا دنشود
. ۱۰- ازوزارا محترم تقاضا میشود. به تدکرات نمایندگان توجه کنندو از جناب ننخست و زیر میخواهم کهتعقیب فرماید به چند تا ازتذکرات نمایندگان عمل شده است. خصوصا تدکراتی که بار مالی نداشه ویا اگر داشته ناچیز بوده است ک دراین رابطه بسیار متاسفم. تذکرات در مودر حوزه انتخابیه - ( رئیس- وقتتان تمام است.) شهرستان رودبار با بیش از۱۴۰ هزارنفر جمعیت وازنظروسعت دومین شهرستا ن استان گیلان مالسفانه جزو محروم ترین شهرستان های شمال است وهیچ بیماارستانی ندارد.حدد ۷سال پیش بیمارستانی دراین شهرستان تاسیس شده که متاسفانه به دلیل اهمال وبیتوجهی مسوولین ذیربط هنوزبه پایان نرسیده وکرارا هم تذرک داده ومجددا هم تذکر میدهیم که تکمیل کنند. به وزارت نیرو برای چندمین بار متذکر میشوم که درتکمیل طر حآبرسانی منچیل و رودبار اقادام نماید و علت توقف طسر حرا هم برای مردم بیان کنند. به وزارت کشور متدذکر میشوم تادرمورد ایجاد کمیته انقلاب اسلای در رودبار وواعزم بخشدار مرکزی اقدام سریع به عمل آورند. ضمن تقدیر از کارکنان سیمان لوشان که دربالا بردن تولید درماههایاخیر نقش موثری داشته اندو تشکرازکارکنان طرح دوهز ار تنی سمان لوشان، بهوزارت صنایع متذکر میشومکه در اتمام طرح، بسریع بهعمل آورد ضمن تشکر ازکارکنان کار خانه های کفش وچرم شهرستان رودبار که در بالابردن سطح تولید کوشش موثر نمودهاند،ازوزار صنایع میخواهم که درخرید ماشین های تزریق برای ایجاد خط تولید جدید بیکاران منظقه اقدام عاجل به عمل آورند. به زارت پس و تلگراف وتلفن درمورد توسعه شبکه مخابراتی رودبار وبه وزارت آموزش وپرورش درمورد ایجا دددانشرای تربیت معلم درشهرستان رو دباروبه وزار ت کشاورزی در مودر ااجرای طرحهائی برای گسترش زیتون کاری در منطقه واستفاد هاز آبهای جاری برای توسعه کشاورزی وبه وزار راه درمودر تسریع در تکمیل جاده جیرنده به کلیشم انبوه ودیگر جاهای روستائی اقدام نمایندو آخرطبقه بندی: نطق قبل از دستور نمایندگان، 
برچسب ها: نطق قبل از دستور آقای سید ابوالحسن مخزن موسوی،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
معرفی کاندیداها
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
-------------

دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار

تفریح و سرگرمی

دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار

دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار

دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رودبار